Bine aţi venit pe site-ul Sindicatului Invăţământ Spiru Haret Iaşi!
Statut

Home | Stiri | Spiru Haret | Legaturi utile | Contact | Arhiva

 

Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient prin membrii săi!     Fiecare dintre noi face sindicatul să fie ceea ce este!

Home
Despre noi
Conducere
Membri
Legislatie
Calculator
Procese
Consultatii juridice
C.A.R.
Galerie foto

Istoric Statut Strategie Afiliere sit.financiara 2%

 

STATUTUL

SINDICATULUI  INVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” – IAŞI

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

            Art. 1. Denumirea Sindicatului este: SINDICATUL INVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET”– IAŞI.

           Art. 2. Sediul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi – denumit în prezentul statut şi „Sindicatul” – este în România, Str. Izvoarelor nr. 11, Municipiul Paşcani, jud. Iaşi.

            Art. 3. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este persoană juridică română, organizată în conformitate cu LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, cu prevederile prezentului Statut, în spiritul Convenţiei nr. 84/1948 a O.I.M., în baza înregistrării în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria  Paşcani, Judeţul Iaşi.

            Art. 4. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este organizaţie sindicală, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, salariaţi care îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în învăţământul preuniversitar din judeţul Iaşi.

            Art. 5. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este independent faţă de partidele politice, de organele puterii executive, legislative şi judecătoreşti, de alte grupuri şi formaţiuni ale sistemului instituţional, de asociaţii şi organizaţii diverse sau culte.

            Art. 6. (1) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului Statut.

    (2) Activitatea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului Iaşi, în toate unităţile/instituţiile unde există membri înscrişi în Sindicat.

            Art. 7. Sigiliul Sindicatului are următorul înscris: SINDICATUL INVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET”– IAŞI .

 

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SINDICATULUI

PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE

 

Art. 8. (1) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este constituit şi acţionează în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.

(2) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi apără drepturile salariaţilor din învăţământ, fără nicio discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială.

Art. 9. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  acţionează pentru:

1. aplicarea şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale referitoare la drepturile fundamentale ale omului;

2. menţinerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă şi de protecţia muncii, de asistenţă şi protecţie socială;

3. unitatea şi forţa de acţiune a membrilor de sindicat, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;

4. cooperarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale;

5. formarea profesională şi sindicală a membrilor săi, fiind furnizor de formare profesională şi sindicală, în condiţiile legii;

6. alte obiective stabilite de Biroul Executiv şi / sau Colegiul Liderilor.

Art. 10. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este independent faţă de autorităţile publice, faţă de partide şi grupuri politice, de patronate, de asociaţii şi organizaţii diverse (cu excepţia celor sindicale sau constituite de Sindicat) sau culte.

Art. 11. (1) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare din România şi cu prevederile prezentului Statut.

(2) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se poate afilia sau retrage din structuri sindicale de tip uniuni judeţene, federativ sau confederativ, cu aprobarea Consiliului Liderilor, menţinându-şi autonomia faţă de acestea.

(3) Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se poate asocia cu alte organizaţii sindicale din ţară, cu aprobarea Consiliului Liderilor. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi poate stabili şi întreţine relaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, cu aprobarea Consiliului Liderilor.

Art. 12. Pentru realizarea scopului şi atingerea obiectivelor sale, Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi acţionează prin urmatoarele mijloace:

a) negociere, mediere, arbitraj sau conciliere;

b) interpelarea autorităţilor publice prin adrese şi scrisori, precum şi la nivel de comisii paritare, de comisii de dialog social, de comisii tehnice şi de negociere şi altele asemenea;

c) petiţia, pichetarea, mitingul, demonstraţia, marşul de protest etc.;

d) formularea de acţiuni în justiţie, în nume propriu sau în numele membrilor de sindicat, cu privire la încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;

e) sesizarea organelor abilitate în situaţia incălcării drepturilor si libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;

f) acordarea de asistenţă juridică membrilor de sindicat;

g) asigurarea de asistenţă organizatorică pentru grupele sindicale constituite la nivelul unităţilor de învăţământ;

h) solicitarea de asistenţă şi solidaritate sindicală;

i) greva;

j) alte forme de lupta sindicală.

            (2) În vederea realizării scopului său, Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi poate:

a) să înfiinţeze şi să gospodărească baze proprii de odihnă şi tratament şi sportive, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

b) să organizeze societăţi comerciale aducătoare de profit în avantajul dezvoltării capacităţii Sindicatului de a acorda facilităţi sociale membrilor săi şi de a-şi mări capacitatea de acţiune şi eficienţa în obţinerea şi apărarea drepturilor sindicale;

c) să înfiinţeze o casă de ajutor reciproc (instituţie financiară nebancară);

d) să înfiinţeze edituri, tipografii, publicaţii, posturi de radio / televiziune proprii şi altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

          Art. 13. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi sprijină membrii de sindicat în organizarea şi conducerea acţiunilor revendicative, în cooperarea cu alte organizaţii sindicale şi alte acţiuni similare, cu respectarea prezentului Statut.

 

CAPITOLUL III

DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL SINDICATULUI  INVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” - IAŞI.  DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI

 

           Art. 14. (1) Poate deveni membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi orice organizaţie/grupă sindicală din învăţământul preuniversitar ieşean organizată la nivel de unitate/instituţie  şi orice salariat din învăţământul preuniversitar ieşean, care şi-au exprimat în scris dorinţa în acest sens, pe baza liberului consimţământ, recunosc şi respectă Statutul Sindicatului, achită cotizaţia stabilită şi luptă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor acestuia.

            (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), pot deveni membri ai Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  şi salariaţi ai instituţiilor de învăţământ superior din judeţul Iaşi.

            Art. 15. (1) Afilierea la Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se solicită în scris, prin cerere de înscriere, adresată preşedintelui Sindicatului.

     (2) Cererea de înscriere va cuprinde următoarele menţiuni obligatorii: numele şi prenumele, unitatea / instituţia, datele personale. În cazul organizaţiilor / grupelor sindicale, cererea va cuprinde datele de identificare ale sindicatului şi va fi însoţită de procesul verbal al şedinţei în care membrii organizaţiei / grupei respective au decis prin vot afilierea.

           (3) Aprobarea afilierii este de competenţa preşedintelui Sindicatului, iar calitatea de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se dobândeşte de la data aprobării. De la această dată, salariatul are toate drepturile şi îndatoririle unui membru de sindicat.

           (4) Nu pot dobândi calitatea de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  organizaţii ale conducătorilor de unităţi / instituţii de învăţământ preuniversitar sau ale inspectorilor şcolari.

    Art. 16. Calitatea de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este incompatibilă cu calitatea de membru al unei alte organizaţii sindicale.           

     Art. 17. Calitatea de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se pierde prin:

a) retragerea organizaţiei, respectiv a persoanei, prin libera voinţă a acesteia, de la data înregistrării cererii de retragere;

        b) neplata cotizaţiei pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-un an calendaristic, cu excepţia situaţiei în care salariatul are contractul individual de muncă suspendat;

c) prin decizie a preşedintelui Sindicatului, ca urmare a nerespectării în mod repetat a îndatoririlor prevăzute la art. 18;

d) la propunerea grupei sindicale, în cazul în care membrul de sindicat a adus grave prejudicii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, prin decizie a preşedintelui.

     Art. 18. (1) În cazul retragerii, membrul de sindicat respectiv are obligaţia de a plăti cotizaţia inclusiv pe luna în care îi încetează calitatea de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

    (2) Cotizaţiile încasate de Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi nu pot face obiectul niciunei cereri de restituire, în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

           (3) Retragerea din Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi nu dă dreptul la niciun fel de despăgubire.

          (4) În cazul retragerii, persoana în cauză are obligaţia de a restitui bunurile primite în folosinţă de la Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

            Art. 19. Reprimirea în Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se poate face la cererea scrisă a solicitantului, în condiţiile hotărâte de Biroul Executiv şi cu respectarea prevederilor art. 11 – 14 din prezentul Statut.

             Art. 20. Membrii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi au următoarele drepturi:

a) de a fi aleşi în structurile de conducere ale grupei sindicale organizate la nivelul unităţii/instituţiei/instituţiei de învăţământ;

        b) de a fi propuşi şi validaţi în funcţiile din cadrul Biroului Executiv al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, conform prevederilor prezentului Statut;

       c) de a solicita şi de a beneficia de sprijinul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, în situaţia în care le sunt încălcate drepturile, libertăţile şi interesele legitime;

d) de a obţine sprijinul calificat al sindicatului în realizarea scopurilor şi obiectivelor proprii, care nu contravin prevederilor Statutului Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        e) de a-şi desemna sau revoca în mod liber reprezentanţii cu drept de vot în Consiliul Liderilor;

f) de a prezenta conducerii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi apeluri, petiţii, memorii, proteste, amendamente, revendicări sau propuneri de acte normative sau administrative cu caracter normativ;

g) de a participa la luarea tuturor hotărârilor şi deciziilor Consiliului Liderilor, prin reprezentanţii lor;

h) de a beneficia de consiliere de specialitate pentru membrii de sindicat implicaţi în conflicte individuale de muncă sau privitoare la relaţiile de muncă;

i) de a beneficia de consiliere şi asistenţă juridică;

j) de a beneficia, în mod egal, de facilităţile obţinute / acordate de Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

k) de a fi informaţi cu privire la toate problemele curente, la demersurile făcute de sindicat, precum şi cu privire la deciziile luate de organele administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ;

       l) de a-şi exprima opiniile cu privire la activitatea organelor de conducere ale Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, fără a obstrucţiona şi împiedica activitatea sindicală;

      m) de a beneficia de recompense pentru servicii aduse sindicatului şi activităţii sindicale la nivelul judeţului Iaşi;

        n) dreptul la contestaţie;

       o) alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

            Art. 21. Membrii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi au următoarele obligaţii:

        a) să cunoască şi să respecte Statutul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        b) să participe şi să susţină activitatea desfăşurată de Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

       c) să achite lunar cotizaţia datorată Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, în cuantum de 1% din venitul net, direct prin reţinere pe statul de plată, conform contractului colectiv de muncă aplicabil;

       d) să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi,  sau celorlalţi membri ai acestuia;

        e) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

f) să furnizeze la timp informaţiile susceptibile a prezenta interes pentru activitatea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, sau solicitate de acesta;

        g) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi în Consiliul Liderilor, la toate convocările pentru luarea de hotărâri şi decizii privind activitatea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        h) să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membri ai acestuia;

        i) să acorde sprijin celorlalţi membri ai Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, la cererea acestora sau la solicitarea Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;

        j) să participe şi să susţină activ sindicatul în lupta unită pentru drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale membrilor;

        k) alte îndatoriri prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

Art. 22. (1) În cazul nerespectării obligaţiilor cuprinse în prezentul Statut de către grupele / organizaţiile membre / membrii, în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, preşedintele, în baza verificărilor efectuate, procedează la aplicarea următoarelor sancţiuni:

            a) atenţionarea verbală;

            b) atenţionarea în scris;

            c) suspendarea;

            d) excluderea.

(2) Împotriva deciziei de sancţionare se poate depune contestaţie în termen de 10 de zile. Contestaţia se soluţionează de către Biroul Executiv al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă ca urmare a neachitării cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv, în cazul existenţei unor cauze obiective, Biroul Executiv al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi poate aproba reeşalonarea cotizaţiilor restante. La şedinţa Biroului Executiv participă şi liderul organizaţiei respective, în măsura în care este invitat.

 

 

 

CAPITOLUL IV:

 ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” - IAŞI. DENUMIRE. DURATA MANDATULUI, ATRIBUŢII, MODUL DE ALEGERE ŞI DE REVOCARE

 

            Art. 23. Organele de conducere ale Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi sunt:

            a) Conferinţa Judeţeană;

            b) Consiliul Liderilor;

            c) Biroul Executiv.

            d) Preşedinte

            Art. 24. Organele de conducere ale Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi sunt responsabile de realizarea prevederilor statutare, conform competenţelor.

            Art. 25. (1) Conferinţa Judeţeană este organul suprem de conducere al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.  

(2) Conferinţa Judeţeană se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 4 ani, la convocarea Preşedintelui / Biroului Executiv.

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), Conferinţa Judeţeană se poate întruni în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Executiv sau la cererea a cel puţin 2/3 din numărul grupelor sindicale constituite la nivelul unităţilor / instituţiilor / instituţiilor de învăţământ.

(4) Data şi locul Conferinţei Judeţene se stabilesc cu cel puţin 30 de zile înainte, de către Biroul Executiv, care aprobă şi Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei.

(5) Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţii desemnaţi de grupele sindicale, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Biroul Executiv, fiind statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul total al delegaţilor. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, în termen de cel mult 30 de zile se convoacă o nouă Conferinţă Judeţeană, care este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor.

(6) Norma de reprezentare  la Conferinţa Judeţeană este de 1/50 ( în care este inclus şi liderul ). Pentru fracţiunile cuprinse între 25 şi 49 se mai adaugă un delegat.

(7) Hotărârile Conferinţei Judeţene se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 26. Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţii statutare:

        a) analizează activitatea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, a Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori;

         b) aprobă Raportul Comisiei de Cenzori a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

         c) dezbate şi aprobă Strategia pe termen mediu şi lung a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

       d) aprobă sau modifică Statutul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, la propunerea Biroului Executiv;

         e) alege, prin vot  deschis, Preşedintele;

         f) alege, prin vot  deschis, Comisia de Cenzori;

         g) validează componenţa Biroului Executiv, la propunerea Preşedintelui ales;

         h) aprobă, la propunerea Preşedintelui ales, destituirea membrilor Biroului Executiv care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care pot aduce prejudicii de orice natură intereselor Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

Art. 27. Consiliul Liderilor este organul de conducere al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  între două sesiuni ordinare ale Conferinţei.

Art. 28. (1) Consiliul Liderilor este format din liderii organizaţiilor sindicale membre / ai grupelor sindicale din unităţile/instituţiile/instituţiile de învăţământ şi din membrii Biroului Executiv.

          (2) Consiliul Liderilor se întruneşte trimestrial, în şedinţe de lucru ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Executiv sau a cel puţin 2/3 din membrii săi.

            (3) Consiliul Liderilor este statutar în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate şi se consemnează în procese verbale care se arhivează.

Art. 29. Consiliul Liderilor are următoarele competenţe:

          a) asigură conducerea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  între conferinţe;

          b) aprobă Strategia pe termen scurt a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

          c) aprobă stagiile de perfecţionare sindicală;

          d) hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora;

 e) decide asupra afilierii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi la forme superioare de organizare sindicală, la nivel judeţean, naţional, şi asupra retragerii din asemenea organizaţii, precum şi cu privire la fuziuni sau alianţe cu organizaţii sindicale similare din judeţul Iaşi, din ţară şi din străinătate, după caz;

         f) are dreptul de a suspenda din funcţie pe oricare membru al Biroului Executiv, la propunerea preşedintelui, cu majoritate simplă din voturile valabil exprimate;

       g) aprobă completarea  funcţiilor libere din cadrul Biroului Executiv, in situaţiile de creştere numerică a organizaţiei sindicale;

         h) completează, în cazul în care este necesar, componenţa Comisiei de Cenzori;

         i) aprobă revocarea din funcţie a persoanelor alese în Comisia de Cenzori, la propunerea preşedintelui.

            Art. 30. (1) Biroul Executiv este organ de decizie şi execuţie, care asigură conducerea operativă a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi  între şedinţele Consiliului Liderilor şi este ales de Conferinţa Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

           (2) Biroul Executiv are următoarea componenţă  

                        a) Preşedinte;

                        b) 1 – 3  vicepreşedinţi.

                        c) 1 – 5 membri

           (3) Membrii Biroului Executiv  sunt membri de drept ai Consiliului Liderilor.         

   (4) Pot face parte din Biroul Executiv persoanele care nu încalcă prevederile legii sindicatelor privitoare la organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, nu deţin funcţii de conducere în partide politice sau în organele administraţiei de stat centrale judeţene şi locale şi sunt prezente la lucrările Conferinţei Judeţene.

   (5) Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la propunerea a 1/3 din membrii săi, şi este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din membrii săi.

   (6) Hotărârile Biroului Executiv se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate şi se consemnează în procese verbale.

            Art. 31. Biroul Executiv are următoarele competenţe:

        a) asigură conducerea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi între şedinţele Consiliului Liderilor;

        b) transpune în practică hotărârile Conferinţei Judeţene, ale Consiliul Liderilor, precum şi propriile hotărâri;

        c) coordonează activitatea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi şi raportează îndeplinirea sarcinilor în plenul Consiliului Liderilor;

     d) stabileşte modul concret de organizare şi desfăşurare a conflictelor de muncă; adoptă, modifică şi completează platforma de revendicări a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

      e) apără drepturile, promovează interesele şi prezintă revendicările membrilor de sindicat la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;

f) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Liderilor acorduri  de colaborare cu alte sindicate în scopul realizării de obiective de interes comun pentru membrii de sindicat;

g) avizează angajarea acelor salariaţi pe care îi consideră necesari, la solicitarea preşedintelui; avizul Biroului Executiv este consultativ;

h) stabileşte instrucţiunile şi normele pentru convocarea Conferinţei şi aprobă Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei;

i) convoacă Conferinţa şi Consiliul Liderilor, după caz;

        j) propune Conferinţei modificarea Statutului Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        k) soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de preşedinte;

       l) aprobă Regulamentul financiar, Regulamentul privind acordarea ajutoarelor sociale, Regulamentul intern şi altele asemenea, la propunerea preşedintelui;

       m) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare;

       n) aprobă Raportul anual al Comisiei de Cenzori;

o) hotărăşte cu privire la principiile înfiinţării, organizării şi funcţionării de unităţi şi asociaţii economice, sociale, culturale, de editare şi publicare a organului propriu de presă sau a altor publicaţii;

p) alte atribuţii rezultate din prevederile legale şi prezentul Statut.

            Art. 32 (1) Preşedintele Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este ales prin vot deschis de Conferinţă, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Preşedintele Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi coordonează activitatea Biroului Executiv şi a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi şi are următoarele competenţe:

        a) reprezintă Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi în relaţia cu terţii, persoane fizice şi juridice, de stat sau private, din ţară şi din străinătate, precum şi în relaţia cu mass-media, în negocieri, medieri, litigii de muncă, revendicări etc.;

       b) are specimen de semnătură în bancă şi aprobă efectuarea cheltuielilor, conform normelor de competenţă financiară ale sindicatului;

c) coordonează şi conduce întreaga activitate a Biroului Executiv şi acordă mandat de reprezentare a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi oricărui membru al Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;

        d) aprobă cererile de înscriere / reprimire în Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        e) dispune pierderea calităţii de membru al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

      f) în Conferinţă, la alegerea  vicepreşedinţilor şi a membrilor Biroului Executiv, preşedintele deja ales face primele propuneri;

        g) angajează pe funcţii salariaţii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

h) propune Consiliului Liderilor suspendarea membrilor Biroului Executiv şi revocarea din funcţie a persoanelor alese în Comisia de Cenzori;

i) propune Conferinţei destituirea membrilor Biroului Executiv care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care pot aduce prejudicii de orice natură intereselor Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        j) dispune sancţionarea şi concedierea personalului angajat al Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        k) realizează legătura operativă a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi cu terţii;

        l) stabileşte indemnizaţiile, salariile şi plafonul cheltuielilor;

        m) convoacă în şedinţă Biroul Executiv şi Consiliul Liderilor;

        n) angajează oficial, prin semnătură şi sigiliu, Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul Statut.

            (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului Statut, preşedintele Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi emite decizii.

 

CAPITOLUL V:

 COMISIA DE CENZORI

 

            Art. 33 (1) Comisia de Cenzori a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este organ unic de control al activităţii economico-financiare a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

            (2) Comisia de Cenzori este formată din preşedinte şi 2 membri, aleşi de Conferinţa Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

             (3) Locurile rămase vacante în Comisia de Cenzori se vor completa prin cooptare, în mod excepţional, în şedinţele Consiliului Liderilor.

            Art. 34. Comisia de Cenzori are următoarele competenţe:

       a) verifică periodic şi ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Biroului Executiv activitatea financiară şi economică a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

        b) formulează opinii privind proiectul de buget, cheltuielile efectuate şi face aprecieri asupra bilanţului anual;

     c) urmăreşte execuţia bugetară şi modul în care sunt administrate bunurile materiale ale Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi;

 d) prezintă raportul său Conferinţei Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi şi propune Conferinţei descărcarea de gestiune a conducerii Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

           

 

CAPITOLUL VI:

PATRIMONIUL SINDICATULUI ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” – IAŞI

 

            Art. 35 (1) Patrimoniul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este compus din bunuri mobile şi imobile, precum şi din sume băneşti aflate în contul sindicatului. Patrimoniul se completează cu bunurile dobândite ulterior înregistrării Statutului şi care vor fi trecute în inventarul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi.

(2) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărţite între aceştia.

            Art. 36 (1) Patrimoniul Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi este indivizibil şi netransmisibil între membrii săi.

(2) Încasările Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi provin din:

         a) cotizaţiile lunare ale membrilor de sindicat ;

         b) donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, sponsorizări şi altele asemenea;

         c) cota-parte din activităţile economice derulate de sindicat;

         d) credite şi dobânzi;

         e) alte surse, în condiţiile legii.

            Art. 37. Fondurile Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului, pentru finanţarea activităţilor organizatorice, administrative, profesionale, cultural-sportive şi turistice, acoperirea unor acţiuni de propagandă şi informare sindicală, pentru imaginea sindicatului, susţinerea propriului organ de presă, salarii, indemnizaţii şi altele asemenea. Fondurile pot fi folosite şi pentru acordarea de ajutoare sociale, finanţarea investigaţiilor, efectuarea de studii şi cercetări, contribuţii diverse.

 

CAPITOLUL VII:

            DIVIZAREA, COMASAREA, DIZOLVAREA SINDICATULUI ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” - IAŞI

DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

            Art. 38 (1) Divizarea, comasarea sau dizolvarea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi se fac numai de Conferinţă, întrunită statutar în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor, conform normei de reprezentare.

   (2) Hotărârea se adoptă cu o majoritate de cel puţin cu 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.

    Art. 39. Operaţiile legate de divizarea, comasarea sau dizolvarea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi sunt efectuate de o comisie specială, numită de Conferinţă. Comisia întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz, lichidarea patrimoniului sindicatului.

            Art. 40 (1) Conferinţa Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi hotărăşte asupra patrimoniului sindicatului.

  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.        

 

CAPITOLUL VIII:

 DISPOZIŢII FINALE

 

           Art. 41. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi îşi elaborează reglementări proprii privind organizarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, aprobate de Biroul Executiv.

           Art. 42. Conducerea Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi poate fi susţinută în activitatea sa de un grup tehnic format din salariaţi angajaţi ai sindicatului.

           Art. 43. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi are organ de presă, siglă, sigiliu, insignă, drapel şi legitimaţii proprii.

          Art. 44. Sindicatul Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi dispune de dreptul de proprietate intelectuală pentru însemnele şi simbolurile sale, precum şi pentru drepturile de folosire a imaginii statice sau în mişcare a sa.

           Art. 45. Prezentul Statut a fost modificat şi aprobat în Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Învăţământ „SPIRU HARET”- Iaşi, din data de  14 iulie 2013.   

 
 

Home | Despre noi | Conducere | Membri | Legislatie | Calculator | Procese | Consultatii juridice | C.A.R. | Galerie foto

 © 2002-2013 S.I.S.H. Iaşi. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to admin@sindicatulinvatamantspiruharetiasi.ro.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate 98 609 vizite, începând din 24.07.2011. Last modified: 02/09/17.